Общи условия

за ползване на Уебсайта https://www.idelbulgaris.com , администриран от Иделбулгар ЕООД  (наричан по-долу „Уебсайта”)

 

Раздел I. Обща информация

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия за ползване на Уебсайта https://www.idelbulgaris.com,администриран от  Иделбулгар ЕООД (наречени по-долу “Общи условия”). Те са предназначени за регулиране на отношенията между Иделбулгар ЕООД, с ЕИК 204963565; със седалище и адрес на управление в София, ул. Самодивско изворче -27  и с адрес за кореспонденция: гр. София, пк-1330 ул Самодивско изворче-27, наричано по-долу за краткост „Търговец” и всеки Клиент на Уебсайта, наричан по-долу „Клиент”.

1.1. Чрез използването на Уебсайта https://www.idelbulgaris.com Вие изрично и безусловно се съгласявате с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с тях, Вие не можете да използвате Уебсайта и Вашите заявки няма да бъдат изпълнени. Всяко боравене с Уебсайта, с неговото съдържание (текст, данни, снимки, графика и др.), както и използването на всички услуги, които Търговецът предоставя или ще предостави в бъдеще чрез този Уебсайт, се осъществява съобразно тези Общи условия.

1.2. Дефиниции:

1.2.1. Иделбулгар ЕООД, който получава поръчки на стоки (здравословни продукти) чрез Уебсайта, доставя поръчаните продукти и получава плащания от Клиенти, поръчали продукти от Уебсайта;

1.2.2. Клиент: всяко физическо или юридическо лице,поръчало продукти на Уебсайта https://www.idelbulgaris.com

1.2.3. Администратор на Уебсайта Иделбулгар ЕООД ;

1.2.4. Собственик на Уебсайта:  Иделбулгар ЕООД  , със седалище и адрес на управление в гр. София , ж.к.Разсадника, ул. Самодивско изворче  № 27.

1.3. Защита на авторски права.

1.3.1. Цялото съдържание и всички материали на Уебсайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код (без тези, които са въведени и приложени от Клиента във връзка с предлаганите Продукти), са със запазени авторски права. Те принадлежат на Търговеца или той има отстъпени права за тяхното използване (и са на съответните правоносители) и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им без получаване на необходимото за това право представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство. Всякаква репродукция, копиране, публикуване, разпространяване или излагане на публични места на тези материали или на част от тях е забранено без изричното предварително писмено съгласие на Иделбулгар ЕООД. Всяко неразрешено използване на материалите от този Уебсайт подлежи на съдебно преследване.

1.3.2. Иделбулгар ЕООД  ще предприема предвидените в законодателството мерки с оглед наказване на всяко нерегламентирано ползване или друго нарушение на авторските или сродните права върху обекти на Уебсайта.

1.3.3. Ако на някое място в този Уебсайт се съдържат допълнителни изисквания или информация, свързана с авторските или сродните права, те трябва да бъдат изпълнени надлежно.

1.3.4. Освен ако не е посочено друго, правата върху снимките и допълнителните материали, прикрепени към продуктите, принадлежат на собственици им.

1.3.5. Всички други търговски марки и всички свързани с тях символи, изображения, наименования и др., са собственост на съответните правоносители.

1.4. Изявления:

1.4.1. Клиентът и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с използването на Уебсайта и сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба при поръчване на продукти от Уебсайта могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

1.4.2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиента на Уебсайта са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

 

Раздел II. Условия на Търговеца за работа с Клиенти

2.1. Уебсайтът https://www.idelbulgaris.com съдържа подробно описание на предлаганите продукти (предлаган асортимент от продукти, ограничения в количеството (ако такива са налице), характеристики, цени и пр.); единични крайни цени на продуктите в лева и в евро с всички включени дължими данъци и такси.

2.2. Търговецът се стреми да публикува на Уебсайта възможно най-пълна информация за продаваните продукти. Въпреки това Търговецът не гарантира, че предоставената на Уебсайта информация е изцяло достоверна, пълна или без грешки. Ако продукт, закупен чрез Уебсайта, се различава от описаното, Потребителят има право да го върне само при условие, че той все още е във вида, в който е пристигнал при него и до 14 дни от получаването му.

2.3. Уебсайтът може да съдържа връзки към други Уебсайтове (интернет адреси), които не са свързани и не се контролират от Търговеца. Наличието на връзки към други Уебсайтове не означава, че Търговецът одобрява или поема каквато и да е отговорност за съдържанието или използването на тези Уебсайтове.

2.4. Клиентът се регистрира с име и фамилия, (или по желание, без регистрация), може да осъществи поръчката.Като попълва всички задължителни полета в формата за поръчка на Уебсайта, :

  1. вида на поръчаните продукти;
  2. брой артикули;
  3. телефон, e-mail адрес за осъществяване на контакт с Клиента във връзка с поръчката;
  4. точен пощенски адрес за доставка на поръчаните продукти.Име и Фамилия,  телефон за осъществяване на контакт за доставка с Клиента.

2.6. Клиентът се задължава да попълни поръчката с данни, отговарящи на действителността, невъвеждащи в заблуждение Търговеца. В случай на невярно попълнени данни причинените на Търговеца вреди се обезщетяват от Клиента. Клиентът е длъжен своевременно да актуализира данните, които е посочил при регистрирането си или пускането на поръчката.

2.7. След попълване на поръчката Търговецът изпраща съобщение, че поръчката е приета, като в него се посочват – срок на доставка. От този момент се счита, че е сключен договорът за продажба от разстояние. Ако Търговецът не може да изпълни договора, сключен чрез Уебсайта, поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента. За всяка стока се сключва отделен договор за покупко-продажба, независимо ,че е избрана с други в рамките на едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

2.8. Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват поотделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на Потребител по смисъла на Закона за защита на Потребителите (ЗЗП), упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които ги упражнява.

2.9. Клиентът се задължава да осигури лицето за контакт, посочено в поръчката, което да се намира на посочения от Клиента адрес на доставка в деня, определен като ден за доставка. За надлежно извършена доставка на поръчана от Клиента стока се счита тази, която е доставена на лицето, което се намира на адреса за доставка, посочен в направената от Клиента поръчка. Доставката се удостоверява с подпис и име на лицето в товарителницата.

2.10. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да опише това обстоятелство в самата товарителница, както и да уведоми за това незабавно Търговеца на адрес: officezaper@gmail.com Ако Клиентът не опише несъответствието и не уведоми Търговеца съгласно предходното изречение, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

2.11. Плащането на стоката става само и единствено с наложен платеж (при получаване на стоката) или с превод. Търговецът не начислява допълнителни такси и комисиони към цените на продуктите в момента на покупката. Правото на собственост върху стоката се прехвърля върху Клиента от момента на заплащане на цената при доставяне на стоката на Клиента. Ако на адреса за доставка не е намерено посоченото от Клиента лице се счита, че Клиентът е в забава за получаване на поръчаната от него стока. Ако до 10 дни от датата на доставка Клиентът не потърси стоката си, тя се връща при Търговеца и договорът за продажба на стоката се счита развален.

2.12. Стойността на пощенските или транспортните разходи за доставка се определят от куриерската фирма.

2.13. Информацията, предоставяна на Клиентите, е актуална към момента на визуализацията й в Уебсайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

2.14. Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на Потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Уебсайта или електронна поща.

2.15. Търговецът се задължава при осъществяване на своята дейност по предлагане и продажба на продуктите през електронния магазин да не допуска осъществяването на фиктивни покупки, пране на пари и финансиране на тероризъм, измама или опит за измама, независимо от начина.

 

Раздел III. Правила за информацията, предоставена от Клиента при използване на Уебсайта за поръчки

3.1. Търговецът, както и Собственикът на Уебсайта, са вписани в регистъра като оператори на лични данни и се задължават да спазват конфиденциалността на личните данни и на търговската информация, които Клиентите предоставят чрез Уебсайта. Личните данни на Клиентите, попълнени на Уебсайта,могат да бъдат предоставяни на трети лица, както и на собственика на Уебсайта за маркетингови цели, за което Клиентите дават изричното си съгласие, ползвайки услугите на Търговеца при настоящите Общи условия. Клиентите дават съгласието си за изпращане на непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия с цел провеждане на анкети или други маркетингови инициативи. Клиентите дават съгласието си за събиране и на други данни, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпен Уебсайтът, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и др. параметри, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпа до Уебсайта и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани за статистически и маркетингови проучвания, както и за подобряване на предоставяните услуги.

3.2. До Търговеца достига само тази част от информацията, която Клиентът попълва на Уебсайта и която е необходима за извършване на търговската сделка – име и фамилия на Клиента; email адрес; адрес за доставка; лице и телефон за контакт и за получаване на доставката и пр.

3.3. Търговецът няма да продава и няма да предоставя за временно ползване и срещу заплащане попълнената от Клиента на Уебсайта информация, както няма да я държи по-дълго, отколкото му е необходимо за извършване на нормалната търговска дейност. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от негово име за целите на директния маркетинг. Правото на възражение срещу такова разкриване или използване се упражнява на адрес: officezaper@gmail.com

3.4. Търговецът може при поискване да предоставя обобщена статистическа информация, свързана с Уебсайта.

3.5. Като приеме тези Общи условия, Клиентът се съгласява предоставената от него информация извън личните му данни да бъде използвана за маркетингови цели. Клиентът може да откаже информацията да бъде използвана за маркетингови цели, като изпрати съобщение до следния адрес:officezaperr@gmail.com Забраната се прилага от момента на получаването на съобщението.

3.6. Уебсайтът използва бисквитки (cookies). Те представляват файл с данни, който се записва на твърдия Ви диск, когато посетите Уебсайта. Търговецът използва информацията, събирана чрез бисквитки, за да следи начина, по който Клиентите взаимодействат с Уебсайта. Търговецът използва събраната информация, за да подобрява услугите, които предлага.

3.7. При възникнали въпроси относно практиките за сигурност на Търговеца всеки Клиент може да пише на: officezaper@gmail.com

 

Раздел IV. Информация, предоставяна свободно от Търговеца

4.1. Търговец, който приема поръчките, получени през Уебсайта: Иделбулгар ЕООД  .

4.2. ЕИК:204963565;

4.3. Седалище и адрес на търговска регистрация на Търговеца: София, ул.Самодивско изворче -27  и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1330, ул. Самодивско изворче № 27, както и постоянен физически адрес на ТЪРГОВЕЦА;

4.4. Валидни контакти за комуникация относно Клиентски запитвания – телефон: +359888175375 , имейл:officezaper@gmail.com

 

Раздел V. Условия за отказ на направената поръчка (Cancellation policy):

5.1. Клиентът, който има качеството на Потребител по Закона за защита на Потребителите, има право да се откаже от направената поръчка в срок до 14 дни от поръчката.

5.2. При отказ от извършена поръчка Клиентът, който има качеството на Потребител по ЗЗП, поема преките и транспортните разходи за връщането на стоката и дължи намалението на стойността на доставената стока, причинена от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.

5.3. Отказът от поръчка се извършва чрез попълване на заявление и изпращането му на следния имейл адрес:officezaper@gmail.com

 

Раздел VI. Условия за връщане на закупена стока, замяна или ремонт на получена стока, връщане на сумата на плащането (частично или напълно)

6.1. Доставена чрез поръчка от този Уебсайт стока може да бъде върната в 14-дневен срок от доставянето й от Клиент, само ако има качеството Потребител по ЗЗП. За целта е необходимо да се обърнете към Търговеца на адрес:officezaper@gmail.com, за да уточните начина на връщането на доставената стока, куриер, срок, застраховката.

6.2. Правото за връщане на стоката се счита упражнено от Потребителя с изпращане на попълнено от Потребителя Заявление (Приложение № 1) на адрес: officezaper@gmail.com, което се отнася единствено до стоката, конкретизирана от Потребителя, но не и до останалите, поръчани и доставени заедно с нея. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката, което подлежи на връщане, заедно със стоката. Търговецът възстановява получените за тази стока суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по предходното изречение, освен в случаите, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът има право да задържи връщането на цената на стоката, докато не получи стоката или доказателство, че Потребителят е изпратил стоката обратно, което от двете се случи по-рано.

6.3. Връщането може да се извърши, ако стоката е с ненакърнена опаковка (извън простото й отваряне), неупотребявана, окомплектована, запазени са всички стикери на стоката, които удостоверяват, че тя не е отваряна или отремонтирана от неоторизирано лице, Потребителят е върнал всички документи, придружавали стоката при доставката й. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. До момента на предаването на стоката от Потребителя на Търговеца, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

6.4. При отказ и връщане на поръчка.Потребителят поема преките и транспортните разходи за връщането на стоката и намалението на стойността на доставената стока, причинена от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

6.5. Правата по гаранционната отговорност на производителя на съответната стока са предвидени в гаранционните условия на всяка стока и трябва да бъдат спазени от Клиента при възникнал дефект или повреда в доставената стока. За Потребителите по смисъла на Закона за защита на Потребителя се прилагат разпоредбите му.

6.6. При възстановяване на суми при отказ от поръчка или при връщане на закупена стока или подобни е възможно да се достигне до пълно или частично възстановяване стойността на плащането.

6.7. По време на гаранционният срок, при техническа повреда или неизправност на закупеният продукт.Клиента е длъжен да предостави лично или по друг начин, (чрез куриерска фирма) закупеният продукт в посочен сервиз за това или производител на продукта.Ако клиента е извън Република България  или по някаква причина  не може да достави лично закупеният продукт на съответният адрес за ремонт. Може да изпрати, (чрез куриерска фирма)  закупеният продукт, до съответният адрес на производителя / сервиза, описан на гаранционната карта. Или директно да се свърже с Търговеца на адрес officezaperr@gmail.com Като транспортните разходи,( куриерската услуга) на продукта, до сервиза/ производителя или Търговеца и обратно.Са за сметка на потребителя.

 

Раздел VII. Отговорност.

7.1. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност собственика на Уебсайта и Търговеца при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на Потребителите.

7.2. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

7.3. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица. Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на Уебсайта и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.

7.4. Търговецът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

7.5. Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Уебсайта.

7.6. Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

7.7. Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

7.8. Търговецът се стреми да публикува на Уебсайта възможно най-пълна и точна информация. Въпреки това Търговецът не гарантира, претендира и не носи отговорност,че предоставената на Уебсайта информация е изцяло достоверна,точна, пълна или без грешки.

7.9. Търговецът не носи отговорност  за описанието и преда значениeто на предлаганите продуктите в Уебсайта.

8.0.Търговецът  и информацията в Убсайта  https://www.idelbulgaris.com, както и предлаганите от  него и в него продукти.Нямат за цел да предписват лечение.Всякакви лечения, предприети от клиентите, е по тяхно желание и на тяхна отговорност.

 

Раздел. VIII Заключителни разпоредби

8.1. Никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, както и косвена гаранция за пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, точността и надеждността на съдържанието на страниците на този Уебсайт. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби, причинени от употребата или невъзможността за употреба на тази информация, дори ако Търговецът е бил уведомен за вероятността за такива вреди.

8.2. Иделбулгар ЕООД  полага дължимата грижа да избягва атаки срещу Уебсайта от трети лица, но не може да гарантира, че Уебсайтът е абсолютно защитен срещу такива атаки и той, както и Търговецът, не носи отговорност за евентуалните последици от тях.

8.3. Клиентът носи отговорност за поддържането на цялото оборудване и/или услуги, които са му необходими за достъп до Уебсайта.

8.4. Клиентът и Търговецът в Уебсайта се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. Клиентът и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

8.5. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

8.6. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

8.7. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Търговеца в Уебсайта се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в Уебсайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

8.8. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва Уебсайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

8.9. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

8.10. Тези Общи условия са актуални към 28.10.2016 г. Те могат да бъдат изменяни по всяко време от Търговеца чрез публикуването на новата им редакция на видно място на Уебсайта му.