Рекламации

Условия за връщане на закупена стока, замяна или ремонт на получена стока, връщане на сумата на плащането (частично или напълно)

Доставена чрез поръчка от този Уебсайт стока може да бъде върната в 14-дневен срок от доставянето й от Клиент, само ако има качеството Потребител по ЗЗП. За целта е необходимо да се обърнете към Търговеца на адрес:officezaper@gmail.com, за да уточните начина на връщането на доставената стока, куриер, срок, застраховката.

Правото за връщане на стоката се счита упражнено от Потребителя с изпращане на попълнено от Потребителя Заявление (Приложение № 1) на адрес: officezaper@gmail.com, което се отнася единствено до стоката, конкретизирана от Потребителя, но не и до останалите, поръчани и доставени заедно с нея. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката, което подлежи на връщане, заедно със стоката. Търговецът възстановява получените за тази стока суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по предходното изречение, освен в случаите, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът има право да задържи връщането на цената на стоката, докато не получи стоката или доказателство, че Потребителят е изпратил стоката обратно, което от двете се случи по-рано.

Връщането може да се извърши, ако стоката е с ненакърнена опаковка (извън простото й отваряне), неупотребявана, окомплектована, запазени са всички стикери на стоката, които удостоверяват, че тя не е отваряна или отремонтирана от неоторизирано лице, Потребителят е върнал всички документи, придружавали стоката при доставката й. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. До момента на предаването на стоката от Потребителя на Търговеца, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

При отказ и връщане на поръчка.Потребителят поема преките и транспортните разходи за връщането на стоката и намалението на стойността на доставената стока, причинена от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Правата по гаранционната отговорност на производителя на съответната стока са предвидени в гаранционните условия на всяка стока и трябва да бъдат спазени от Клиента при възникнал дефект или повреда в доставената стока. За Потребителите по смисъла на Закона за защита на Потребителя се прилагат разпоредбите му.

При възстановяване на суми при отказ от поръчка или при връщане на закупена стока или подобни е възможно да се достигне до пълно или частично възстановяване стойността на плащането.

По време на гаранционният срок, при техническа повреда или неизправност на закупеният продукт.Клиента е длъжен да предостави лично или по друг начин, (чрез куриерска фирма) закупеният продукт в посочен сервиз за това или производител на продукта.Ако клиента е извън Република България  или по някаква причина  не може да достави лично закупеният продукт на съответният адрес за ремонт. Може да изпрати, (чрез куриерска фирма)  закупеният продукт, до съответният адрес на производителя / сервиза, описан на гаранционната карта. Или директно да се свърже с Търговеца на адрес officezaperr@gmail.com Като транспортните разходи,( куриерската услуга) на продукта, до сервиза/ производителя или Търговеца и обратно.Са за сметка на потребителя.